BRANŻA DZIECIĘCA

MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 
               
19 czerwca 2008 roku
Konferencja programowa Eksporterów Polskich pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka
 

Dnia 19 czerwca 2008r. odbyła się Konferencja Programowa Eksporterów Polskich zorganizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pod Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. W Konferencji wzięło udział około 150 eksporterów ze wszystkich branż i regionów całego kraju oraz przedstawiciele m.in. parlamentu, resortów: gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego i spraw zagranicznych, także starostowie powiatów: buskiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Tematem Konferencji była "Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki". Przedstawione zostały także następujące zagadnienia:

 1. Sytuacja i perspektywy rozwoju eksportu - Rafał Baniak Podsekretarz Stanu Min. Gospodarki
 2. Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu rolno -spożywczego - Andrzej Dycha Podsekretarz Stanu Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 3. Strategia przystąpienia Polski do strefy euro - Katarzyna Zadel-Kurowska - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów
 4. Fundusze Rozwoju Regionalnego - Jarosław Pawłowski - Min. Rozwoju Regionalnego
 5. Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki w świetle diagnoz i prognoz IBRKiK (panel):
  1. Diagnoza i prognoza rozwoju eksportu - Prof. dr hab. Ryszard Michalski
  2. Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki - mgr Janusz Chojna
  3. Kurs złotego a konkurencyjność polskiego eksportu - dr Jan Przystupa
  4. Instrumenty wsparcia eksportu stosowane w innych krajach - Andrzej Kaczmarek
 6. Instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie rozwoju eksportu - W. Wierzbicki
 7. Proinnowacyjne Fundusze Unijne - Sławomir Kołtowski Ekspert S E P
 8. Realia i perspektywy współpracy gospodarczej z Rosją i Ukrainą - Mikołaj Oniszczuk b. Radca Ambasady RP w Kijowie
 9. Przesłanie do uczestników Konferencji - Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Prezydenta RP

W trakcie Konferencji szczególną zwrócono uwagę na to aby rozwojowi eksportu nadane zostało strategiczne znaczenie w ramach długofalowej polityki społeczno-gospodarczej i powinny dotyczyć:

 1. przyjęcia narodowej strategii przystąpienia Polski do strefy euro;
 2. wdrożenia strategii proeksportowego rozwoju gospodarki;
 3. utworzenia rezerwy walutowej NBP;
 4. ograniczenia emisji i obrotu instrumentów finansowania długu publicznego rzutujących na równowagę rynku pieniężno - walutowego i wysoki kurs złotego w stosunku do walut obcych;
 5. utworzenia wyspecjalizowanego banku eksportowego również o charakterze inwestycyjnym;
 6. poprawy koordynacji działań resortu gospodarki i spraw zagranicznych na rzecz promocji rozwoju eksportu;
 7. zwiększenia środków i ich koncentracji na promocję wybranych branż, marek i rynków;
 8. promocji programów pomocowych w ramach Unii Europejskiej.

Podkreślana była potrzeba pilnego powstania kompleksowego dokumentu, który określi w dłuższej perspektywie czasowej podstawowe założenia, cele i kierunki polityki proeksportowej państwa. Opracowanie takiej strategii utrudnia fakt, iż poszczególne obszary, które składają się na nią znajdują się w gestii różnych resortów i instytucji oraz NBP. Chodzi o strategiczną wizję oraz utożsamianie polityki proeksportowej z narzędziami bezpośredniego wspierania eksportu. Poza zasięgiem oddziaływania tak rozumianej polityki proeksportowej pozostają bowiem parametry o kluczowym znaczeniu dla eksporterów i eksportu, jak kurs walutowy, stopa procentowa czy zasady opodatkowania, a także ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza przeszkody i utrudnienia napotykane w tej działalności przez przedsiębiorców. Dla przedsiębiorstw eksportujących są to często czynniki znacznie ważniejsze niż możliwość korzystania z narzędzi wsparcia bezpośredniego. Odpowiedzialne za ich kształtowanie resorty i instytucje stosują przy tym swe własne priorytety, sprzeczne niekiedy z wymaganiami rozwoju eksportu i interesem eksporterów. Tymczasem jeśli eksport ma pozostać ważnym czynnikiem dynamizującym polską gospodarkę, to niezbędne jest zapewnienie spójności determinujących go działań i polityk i ich kształtowanie w taki sposób, aby - jeśli nawet z różnych względów nie mogą w danym momencie służyć stymulowaniu działalności eksportowej, to przynajmniej nie tworzyły barier dla tej działalności. Beneficjentami takiej strategii byłyby przede wszystkim przedsiębiorstwa z kapitałem wyłącznie polskim, zwłaszcza małe i średnie. Firmom z kapitałem zagranicznym, w szczególności działającym w sieciach korporacji transnarodowych, wsparcie ze strony polityki proeksportowej państwa jest bowiem z różnych względów mniej potrzebne W konsekwencji strategia rozwoju eksportu może odwrócić tendencji dualizacji polskiej gospodarki, tj. narastania jej podziału na ofensywny sektor firm z kapitałem zagranicznym i ulegający stopniowej marginalizacji sektor pozostałych przedsiębiorstw.

Uczestnicy Konferencji uważają, że punktem wyjścia do zarysowania strategii będzie analiza obecnej sytuacji w polskim eksporcie oraz ocena dotychczasowej skuteczności polityki proeksportowej, oparta o wyniki wieloletnich badań prowadzonych w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKCHZ), a ostatnio w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK).

Przedsiębiorcy są zdania, że polityka proeksportowa o charakterze strategicznym powinna odnosić się do długiego horyzontu czasowego. Dlatego strategia rozwoju eksportu winna obejmować okres do 2015 roku. Zapewni to jej kompatybilność ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Sformułowanie zapisów strategii odnośnie do postulowanych działań na rzecz rozwoju eksportu musi również poprzedzać określenie uwarunkowań jej realizacji, zarówno wewnętrznych (krajowych), wynikających m.in. z ograniczeń budżetowych, prowadzonych dotychczas polityk oraz działań oczekiwanych w okresie objętym horyzontem strategii (np. ewentualne wejście Polski do strefy euro), jak i uwarunkowań wynikających z międzynarodowych zobowiązań traktatowych, związanych z członkostwem Polski w UE, WTO i OECD.

W strategii działania na rzecz rozwoju polskiego eksportu powinny obejmować m.in.:

 1. działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu internacjonalizacji przedsiębiorstw, tj. zwiększania firm aktywnych na rynku międzynarodowym wśród ogółu polskich podmiotów gospodarczych;
 2. postulaty takiego kształtowania polityki monetarnej i fiskalnej, by nie tworzyły one barier dla działalności eksportowej i mogły sprzyjać rozwojowi eksportu;
 3. działania w zakresie pośredniego wspierania eksportu, tj. nakierowane na wzrost międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym przy wykorzystaniu funduszy unijnych;
 4. zmiany w zakresie bezpośredniego wspierania eksportu przy wykorzystaniu instrumentów finansowych, promocyjnych i informacyjnych, zmierzające do zwiększenia skuteczności dotychczasowych rozwiązań oraz wprowadzenia rozwiązań nowych, na wzór stosowanych z powodzeniem w innych krajach.

Dla skuteczności strategii rozwoju eksportu ważne będzie określenie jej priorytetów. Dotyczyć to powinno przede wszystkim kierunków geograficznych eksportu, jak i - na podobnej zasadzie - jego struktury towarowej. Przy opracowywaniu strategii zostaną wykorzystane oceny i opinie członków Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, zawarte m.in. Stanowisku V Jubileuszowego Kongresu Stowarzyszenia w sprawie polityki proeksportowej oraz perspektyw rozwoju eksportu z 23 listopada 2007 r., Stanowisku VI Konferencji Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego z 22 lutego 2008 r. oraz Stanowisku i Apelu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich w sprawie polityki kursowej w Polsce.

Podczas Konferencji Programowej Stowarzyszenia uhonorowane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich Tytułem "Lider Polskiego Eksportu", Listami gratulacyjnymi, Pucharami i Medalami zostało czterdziestu pięciu eksporterów.

Wręczenia Nagród dokonali: Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Adam Szejnfeld, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg, Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Prof. dr hab. Ryszard Michalski oraz Pełnomocnik Huty Szkła Gospodarczego Jan Frysztak, a mianowicie

 1. Puchary, Listy Gratulacyjne i Tytuły "Lider Polskiego Eksportu 2008"dla:
  1. CANTONI MOTOR S.A. Warszawa
  2. DUK EXPORT IMPORT Warszawa
  3. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.
  4. Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. Sędziszów
  5. Kopalnie i Zakłady Siarki "SIARKOPOL" S.A. Grzybów
  6. Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO"
  7. Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych
  8. MAZUR COMFORT AGATA Sp. z o.o. Olsztyn
  9. MEBLOPLAST S.A. Olsztyn
  10. Pojazdy Specjalistyczne Zbigniewa Szczęśniaka
  11. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Warszawa
  12. Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków
  13. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "JELFA" S.A. Jelenia Góra
  14. PPHU "DREWNOSTYL" Zenon Błaszak Opalenica
  15. PPUH "SOR-DREW" R. Sorowski
  16. Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów "RAWAG"
  17. P.W. Smak Firma Rodzinna Pysz
  18. Stalprodukt S.A. Bochnia
  19. Stocznia Gdynia SA
  20. SZYNAKA-MEBLE Lubawa
  21. Zakłady Drobiarsko-Mięsne SuperDrub Karczew
  22. Zakłady Mięsne Łmeat Łuków S.A.
  23. Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" Warszawa
  24. Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Milanówek"
  25. Fabryki Mebli "FORTE" Ostrów Mazowiecki
 2. Medale, Listy Gratulacyjne oraz Tytuły "Lider Polskiego Eksportu 2008" dla:
  1. APATOR S.A. Toruń
  2. ARMAK ŚZAP w Sosnowcu
  3. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" Bydgoszcz
  4. BUMAR Sp. z o.o. Warszawa
  5. INTER GROCLIN AUTO S.A.
  6. H M S Sp. z o.o. Niepołomice
  7. Huta Stalowa Wola S.A.
  8. Huta Szkła Gospodarczego Skrzyszów k/Tarnowa
  9. Koncern Mięsny DUDA
  10. Kozielska Fabryka Maszyn "KOFAMA" Sp. z o.o.
  11. MISTRAL - ELAST Łódź
  12. MMI CH Olsztyn
  13. OLIVA Sp. z o.o. w Gdyni
  14. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy
  15. Sokołów S.A. Sokołów Podlaski
  16. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOWITA Wysokie Mazowieckie
  17. Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL Grajewo
  18. Spółdzielcza Mleczarska SPOMLEK Radzyń Podlaski
  19. Zakłady Azotowe Kędzierzyn
  20. Zakłady Chemiczne Police S.A.

Należy podkreślić, że w czasie Konferencji uznano iż Stowarzyszenie Eksporterów Polskich reprezentujące wszystkie branże i regiony oraz dbające o kondycję całej gospodarki, a przede wszystkim polskiego eksportu, jako siły motorycznej jej rozwoju dołoży wszelkich starań, aby utrzymać wysoką dynamikę rozwoju polskiego eksportu. W tym celu Członkowie Stowarzyszenia powinni zwracać uwagę na potrzebę przyspieszenia procesu przekształcania gospodarki na proeksportową, co wymaga uruchomienia skutecznych działań na rzecz dynamicznego wzrostu eksportu, który stanowi siłę motoryczną trwałego rozwoju gospodarki. W związku z powyższym Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań na rzecz zastosowanie rozwiązań systemowych nakierowanych na poprawę rentowności i konkurencyjności polskiego eksportu.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

 
 
               
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com