BRANŻA DZIECIĘCA

MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 
               
13 maja 2008 roku
VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych
 

VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 13 maja 2008 r. (wtorek), godz. 10.30 w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Ministerstwie Gospodarki w Sali Konferencyjnej "D".

Ramowy program Zwyczajnego VII Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Stowarzyszenia z działalności za 2007 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2007 rok.
  • Zatwierdzenia bilansu i rachunków zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym wraz z informacją dodatkową za 2007 rok.
  • Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2007 rok.
  • Udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2007 rok.
  • Skreślenia z listy członków firm zalegających z płatnościami powyżej sześciu miesięcy wobec Stowarzyszenia.
  • Zmiany treści Statutu:

Rozdział IV. Art. 11. §11. Dotychczasowe brzmienie:

§11 Walne Zgromadzenia Członków odbywają się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Bielsku Białej.

Nowe proponowane brzmienie §11:

§11 Walne Zgromadzenia Członków odbywają się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Bielsku Białej, Raszynie Falenty.

Rozdział II. Art. 5. §2. Dotychczasowe brzmienie:

§2 Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia (zwanym dalej członkiem) może być osoba fizyczna, w tym również cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i uzyskała list polecający od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji zabawek lub artykułów dziecięcych.

Nowe proponowane brzmienie §2:

§2 Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia (zwanym dalej członkiem) może być osoba fizyczna, w tym również cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia.

Rozdział I. Art.4. §2. Propozycja dopisania punktu k) o następującym brzmieniu:
k) udzielanie porad i wydawanie opinii w zakresie wspierania Członków Stowarzyszenia i Branży oraz ogólnych zagadnień biznesowych.

 • Część dyskusyjna:
  • Problemy finansowe stowarzyszenia. Sposoby i możliwości zwiększenia budżetu na cele statutowe Stowarzyszenia.
  • Plany działania Stowarzyszenia.  
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, bilans oraz rachunki zysków i strat za 2007 rok są do dyspozycji członka na żądanie.

 
 
 
               
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com