BRANŻA DZIECIĘCA

MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 
               
08 maja 2007
 
W dniu 8 maja Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych zwołał VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zebranie miało charakter sprawozdawczy i dyskusyjny.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Sali Konferencyjnej w Raszynie Falenty k/Warszawy.

Ramowy program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Stowarzyszenia z działalności za 2006 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2006 rok,
  • Zatwierdzenia bilansu i rachunków zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym wraz z informacją dodatkową za 2006 rok,
  • Udzielanie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2006 rok,
  • Udzielenie Członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2006 rok,
  • Wybory na nową kadencję do Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

9. Część dyskusyjna:

a. Plany działania stowarzyszenia,
b. Sytuacja branży zabawek i artykułów dziecięcych w Polsce,
c. Problemy płatnicze firm zrzeszonych, które zalegają z zapłatą za składki członkowskie.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
 
 
               
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com