Rok założenia 2002
       
   
Partnerzy

BRANŻA DZIECIĘCA

rynek zabawek
MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 

ROZDZIAŁ I

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 

ARTYKUŁ 1

 

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa stowarzyszenia brzmi "Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych - Polish Toy Association".

 
 
ARTYKUŁ 2
 

Siedziba i teren działania

§ 1 Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Warszawie.

§ 2 Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
 
ARTYKUŁ 3
 

Czas działalności

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

 
 
ARTYKUŁ 4
 

Cele i sposoby ich realizacji

§1 Celem stowarzyszenia jest:

a) działalność dobroczynna mająca na celu pomoc dzieciom,

b) stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju rynku zabawek oraz artykułów dziecięcych,

c) ochrona interesów producentów i dystrybutorów zabawek oraz artykułów dziecięcych.

§2 Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez:

a) organizowanie akcji charytatywnych,

b)
gromadzenie i rozpowszechnianie danych i wyników badań na temat krajowych i zagranicznych rynków zabawek oraz artykułów dziecięcych,

c) promocję krajową zabawek oraz artykułów dziecięcych w szczególności poprzez organizację wystaw, targów, wydawanie publikacji czy kampanie reklamowe,

d) promocję zagraniczną zabawek oraz artykułów dziecięcych produkowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, w szczególności poprzez udział w targach i wydawanie publikacji,

e) kreowanie wizerunku branży przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji i dystrybucji zabawek oraz artykułów dziecięcych w szczególności poprzez udostępnianie informacji, opinii czy reportaży zdjęciowych.

f) wprowadzanie i ulepszanie norm branżowych, w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa zabawek oraz artykułów dziecięcych na bazie istniejących przepisów,

g) badania nad zabawkami oraz artykułami dziecięcymi, zmierzające do ich udoskonalenia i zwiększenia bezpieczeństwa,

h) kampanie informacyjne przy użyciu środków masowego przekazu zmierzające do zwiększenia świadomości rodziców oraz wychowawców o znaczeniu zabawek i artykułów dziecięcych dla rozwoju dziecka,

i) ułatwienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji zabawek oraz artykułów dziecięcych,

j) rozstrzyganie kwestii spornych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji zabawek oraz artykułów dziecięcych,

k) członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, o ile nie będzie naruszać to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

l) udzielanie porad i wydawanie opinii w zakresie wspierania Członków Stowarzyszenia i Branży oraz ogólnych zagadnień biznesowych.

 
 

ROZDZIAŁ II - Członkowie

 

ARTYKUŁ 5

 

Członkostwo

§1 Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających.

§2 Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia (zwanym dalej członkiem) może być osoba fizyczna, w tym również cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i uzyskała list polecający od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji zabawek lub artykułów dziecięcych.

§3 Przyjęcie do stowarzyszenia następuje na mocy uchwały zarządu, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka i listu polecającego, którego wzór określi zarząd w drodze uchwały.

§4 Uzyskanie członkostwa następuje po opłaceniu wpisowego i wpisie na listę członków stowarzyszenia.

§5 Listę członków stowarzyszenia prowadzi zarząd.

§6 Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia założyciele stają się jego członkami. Założyciele pod rygorem utraty członkostwa są zobowiązani przedłożyć zarządowi list polecający w terminie jednego roku od dnia rejestracji stowarzyszenia.

§7 Od odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydatowi na członka przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania członków. Decyzja walnego zebrania członków jest ostateczna.

 
 

ARTYKUŁ 6

 

Członek wspierający

§1 Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo osoba prawna, która uznaje cele stowarzyszenia i wyraża wolę ich wspierania.

§2 Tytuł członka wspierającego nadaje i odbiera zarząd.

§3 Członek wspierający wspiera działalność stowarzyszenia w szczególności przez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach stowarzyszenia oraz pomoc materialną.

§4 Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniu walnego zebrania członków tylko z głosem doradczym.

§5 Formę i sposób wspierania stowarzyszenia członek wspierający ustala z zarządem stowarzyszenia.

§6 Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w artykule 8 § 2 pkt a,b,d i f).

§7 Zarząd odbiera tytuł członka wspierającego w razie:

a) złożenia przez członka wspierającego pisemnej rezygnacji,

b) śmierci członka wspierającego

c) likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka wspierającego,

d) naruszenia ustalonych z zarządem zasad wspierania stowarzyszenia,

e) prowadzenia działalności mogącej szkodzić celom stowarzyszenia.

 
 

ARTYKUŁ 7

 

Utrata członkostwa

§1 Utrata członkostwa następuje z chwilą:

 

a) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,

b) podjęcia przez walne zebranie członków uchwały o wykluczeniu członka

c) śmierci członka,

e) utraty praw publicznych przez członka

f) utraty pełnej zdolności do czynności prawnej przez członka.

§2 Wykluczenie członka stowarzyszenia na mocy uchwały walnego zebrania członków może nastąpić w razie:

a) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem,

b) nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach stowarzyszenia,

c) zalegania przez okres 6 miesięcy ze spłatą składek członkowskich, stwierdzonego uchwałą zarządu.

§3 Wniosek o wykluczenie może wnieść każdy członek stowarzyszenia, pisemnie z uzasadnieniem na ręce członka zarządu.

§4 Członek, w stosunku do którego wysunięty zostanie wniosek o wykluczenie, ma prawo być wysłuchany przez walne zebranie członków.

§5 Wykluczenie członka następuje w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.

§6 Członek, w stosunku do którego został zgłoszony wniosek o wykluczenie, nie bierze udziału w głosowaniu dotyczącym jego wykluczenia.

§7 O treści uchwały zarząd obwieści zainteresowanemu listem poleconym w ciągu 14 dni od jej podjęcia, chyba że był on obecny na walnym zebraniu członków.

§8 Rezygnacja z członkostwa w stowarzyszeniu następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego członkowi zarządu, z chwilą otrzymania oświadczenia przez członka zarządu.

 
 

ROZDZIAŁ III - Prawa i obowiązki członków

 

ARTYKUŁ 8

 

Prawa członków

§1 Bierne i czynne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.

§2 Członek ma prawo:

a) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach stowarzyszenia,

b) zgłaszać wnioski i zapytania do organów stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia,

c) posiadać legitymację stowarzyszenia i nosić odznaki stowarzyszenia,

d) korzystać z rekomendacji i opieki stowarzyszenia w swej działalności,

e) korzystać z lokali stowarzyszenia.

 
 

ARTYKUŁ 9

 

Obowiązki członków

Członek ma obowiązek:

a) czynnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,

b) dbać o dobre imię stowarzyszenia,

c) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,

d) przestrzegać postanowień statutu,

e) regularnie opłacać składki.

f) udostępniać informacje - o ile nie są poufne - w sprawach, które mogą być związane z celami i działalnością stowarzyszenia, jeśli będą tego wymagać organy stowarzyszenia.

g) wykonywać uchwały walnego zebrania członków i uchwały zarządu, chyba że są one sprzeczne z prawem lub statutem.

 
 

ROZDZIAŁ IV - Organy stowarzyszenia

 

ARTYKUŁ 10

 

Organy stowarzyszenia

§1 Organami stowarzyszenia są:

a) walne zebranie członków,

b) zarząd,

c) rada nadzorcza.

 
 
ARTYKUŁ 11
 

Walne zebranie członków

§1 Walne zebranie członków zwołuje prezes zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków stowarzyszenia lub na wniosek rady nadzorczej. Prezes zarządu zobowiązany jest zwołać walne zebranie członków, co najmniej raz do roku. Walne zebranie zwołuje się zawiadomieniami wysłanymi faksem, pocztą elektroniczną lub listami poleconymi, na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§2 W zawiadomieniu prezes zarządu określi termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania członków.

§3 W przypadku złożenia wniosku o zwołanie walnego zebrania członków, zwołanie to powinno nastąpić w terminie 3 tygodni od dnia doręczenia wniosku.

§4 Walne zebranie członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§5 W razie braku kworum Zarząd zwoła kolejne zebranie członków, z tym samym porządkiem obrad, które wyznaczy na dowolny dzień nie wcześniej jednak niż 30 minut i nie później niż 14 dni od ostatniego walnego zebrania członków. Zwołane w ten sposób walne zebranie członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

§6 Głosowanie tajne przeprowadza się przy wyborze albo odwołaniu członków organów, oraz w innych wypadkach, gdy walne zebranie członków podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§7 Uchwały walnego zebrania członków mogą być podjęte tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwały walnego zebrania członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez przewodniczącego i sporządzającego protokół.

§8 Do wyłącznej kompetencji walnego zebrania członków należy:

a) skreślony

b) wybór i odwołanie członków rady nadzorczej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej,

d) udzielanie corocznie pokwitowania zarządowi i radzie nadzorczej,

e) uchwalanie zmian statutu,

f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem przenoszących wartość 50 000,00 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych,

g) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność zarządu.

§9 Kandydatów na członków zarządu i rady nadzorczej może zgłosić każdy członek.

§10 W przypadku, gdy zgodnie z treścią niniejszego statutu, do zwołania walnego zebrania członków uprawnione są inne niż prezes zarządu osoby lub organy, stosuje się odpowiednio przepisy o zwoływaniu walnego zebrania przez prezesa.

§11 Walne Zgromadzenia Członków odbywają się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Bielsku Białej, Raszynie Falenty.

§12 Członkowie mogą uczestniczyć w walnym zebraniu członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

 
 

ARTYKUŁ 12

 

Rada Nadzorcza

§1 Organem kontroli wewnętrznej jest rada nadzorcza, której członkowie wybierani są na dwuletnią kadencję. Mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem odbycia walnego zebrania członków, udzielającego członkowi rady nadzorczej pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.

§2 Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.

§3 Rada nadzorcza w szczególności kontroluje uchwały i czynności zarządu pod względem zgodności:

a) z prawem,

b) ze statutem,

c) z uchwałami walnego zebrania członków,

d) z zasadami prawidłowej gospodarki.

§4 Członkowie rady nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu, przeglądać dokumenty związane z działalnością stowarzyszenia, żądać od zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku stowarzyszenia.

§5 W przypadku stwierdzenia przez radę nadzorczą uchybień w działalności stowarzyszenia, rada nadzorcza wyda pisemną opinię w przedmiocie stwierdzonych uchybień, którą przedstawi na najbliższym walnym zebraniu członków.

§6 W razie stwierdzenia poważnych uchybień w działalności stowarzyszenia rada nadzorcza może także zwołać walne zebranie członków, które podejmie działania niezbędne do usunięcia stwierdzonych uchybień.

§7 Ponadto do kompetencji rady nadzorczej należy:

a) wybór i odwoływanie członków zarządu,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach z osobami będącymi członkami zarządu

 
 

ARTYKUŁ 13

 

Skład oraz posiedzenia rady nadzorczej

§1 Rada nadzorcza składa się z 3 do 5 członków:

a) przewodniczącego,

b) zastępcy przewodniczącego,

c) od jednego do trzech członków.

§2 Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków rady nadzorczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§3 Rada nadzorcza może podejmować uchwały tylko, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali zawiadomieni w sposób skuteczny o jej posiedzeniu.

§4 Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą walnego zebrania członków podjętą na wniosek, co najmniej 10 członków stowarzyszenia.

§5 Funkcji członka rady nadzorczej nie można łączyć z członkostwem w zarządzie.

§6 Zasady zwoływania posiedzeń rady nadzorczej oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin rady nadzorczej.

§7 Regulamin rady nadzorczej uchwala walne zebranie członków.

 
 
ARTYKUŁ 14
 

Zarząd

§1 Zarząd składa się z 1 do 3 członków:

a) Prezesa,
b) Wiceprezesa,
c) jednego członka.

§2 Pierwsza kadencja członków zarządu po powołaniu stowarzyszenia trwa jeden rok, wszystkie następne kadencje zarządu są dwuletnie. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zebrania członków, udzielającego członkowi zarządu pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.

§3 skreślony.

§4 skreślony.

 
 

ARTYKUŁ 15

 

Kompetencje zarządu

§1 Zarząd wykonuje uchwały walnego zebrania członków.

§2 Do kompetencji zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia,

b) reprezentowanie stowarzyszenia,

c) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

d) ustalanie zasad wynagrodzenia osób zatrudnianych przez stowarzyszenie.

e) przedstawianie bilansu i rozliczeń finansowych w celu ich zatwierdzenia przez walne zebranie członków,

f) zwalnianie członków stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia – gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka,

g) zarząd majątkiem stowarzyszenia.

 
 

ARTYKUŁ 16

 

Posiedzenia zarządu

§1 Posiedzenia zarządu zwołuje prezes zarządu.

§2 Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków zarządu, a wszyscy członkowie zostali w sposób skuteczny zawiadomieni o posiedzeniu.

§3 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

§4 Zasady zwoływania posiedzeń zarządu oraz pracy zarządu określa regulamin zarządu.

§5 Regulamin zarządu uchwala walne zebranie członków.

 
 
ARTYKUŁ 17
 

Postanowienia wspólne dla rady nadzorczej i zarządu.

§1 Uzupełnienie składu zarządu lub rady nadzorczej w trakcie kadencji następuje w drodze kooptacji przez dotychczasowych członków tych organów w terminie do 30 dni od zwolnienia stanowiska w organie stowarzyszenia. Osoba powołana w ten sposób do pełnienia funkcji, pełni ją do czasu najbliższego walnego zebrania członków, które dokonuje wyboru uzupełniającego.

§2 Członkowie zarządu i rady nadzorczej dokonują podziału pomiędzy siebie funkcji pełnionych w ramach organu, w tym funkcji prezesa i przewodniczącego. Podział funkcji może ulec zmianie w trakcie kadencji; nie stosuje się w tych przypadkach postanowień o decydującym głosie prezesa lub przewodniczącego przy ustalaniu wyników głosowania.

§3 Członkowie organów ustalają zasady zastępstwa w przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przez któregoś z nich.

§4 Rada nadzorcza i zarząd mogą podejmować uchwały w sposób obiegowy, bez odbycia posiedzenia. Postanowienia art.. 13 §2 i § 3 oraz art. 16 § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

 
 

ROZDZIAŁ V - Opłaty i składki

 

ARTYKUŁ 18

 

Składki i wpisowe

§1 Wysokość składek na dany rok i wpisowego ustala walne zebranie członków.

§2 Składki opłacane są jednorazowo bądź w ratach, w terminie ustalonym przez zarząd.

§3 Zarząd może zwolnić członka stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia - gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka.

 
 

ROZDZIAŁ VI - Reprezentacja i majątek

 

ARTYKUŁ 19

 

Reprezentacja

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu stowarzyszenia.

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jeden członek Zarządu.

 
 

ARTYKUŁ 20

 

Majątek

§1 Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji, ofiarności publicznej i dochodów z własnej działalności.

§2 Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.

§3 Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

§4 Przedmiotem działalności gospodarczej stowarzyszenia jest:

a) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z,

b) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A,

c) reklama - PKD 74.40.Z,

d) działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD 74.84.A,

e) wydawanie książek - PKD 22.11.Z,

f) wydawanie gazet - 22.12.Z.

§5 Zarząd określa rozmiary zatrudnienia oraz wysokość środków przypadających na wynagrodzenia osób zatrudnianych przez stowarzyszenie.

 
 

ROZDZIAŁ VII - Pozstanowienia końcowe

 

ARTYKUŁ 21

 

Zmiana statutu

§1 Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów.

§2 Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić zarząd lub grupa złożona z 1/4 członków stowarzyszenia.

 
 

ARTYKUŁ 22

 

Rozwiązanie stowarzyszenia

§1 Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego zebrania członków podjęta większością 3/4 głosów.

§2 Rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§3 W uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia należy wskazać osoby likwidatorów oraz określić sposób reprezentacji stowarzyszenia przez likwidatorów, zasady prowadzenia likwidacji i cel, na który zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia.

 
 
 
 
 
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com