Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”)

Postanowienia ogólne

§1

 1. Usługodawcą jest Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116105, posiadającym NIP: 9521911565, Regon: 015327608.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

Definicje

§2

 1.  Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, którym posługuje się usługobiorca.
 2. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi – usługi informacyjne i komunikacyjne świadczone przy wykorzystaniu systemu telekomunikacyjnego.
 4. Usługobiorca – użytkownik bazy informacji prawnych i obowiązujących przepisów Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, czyli Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association będącą stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Usługi

§3 

 1. Usługodawca świadczy usługi informacyjne i komunikacyjne przy wykorzystaniu systemu telekomunikacyjnego.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association.
 3. Zamówienie Usługi przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
 4. W ramach Usług Usługobiorcy zostaje zapewniony dostęp do konta, dzięki któremu uzyskuje on dostęp do bazy informacji prawnych i obowiązujących przepisów Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.
 5. Usługobiorca może korzystać z Usług z zastrzeżeniem, że spełnia wymagania techniczne określone w § 4 Regulaminu.

Wymagania techniczne na potrzeby korzystania z Usług

§4

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika), posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), aktualna wersja przeglądarki internetowej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne Usługobiorcy, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.
 3. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usług z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

Odstąpienie od Umowy

§5 

 1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usług.
 3. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą.

Odpowiedzialność

§6 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak możliwości dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 4. Usługodawca jest objęty ustawowym zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje

§7 

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w ciągu 14 dni od momentu zakończenia świadczenia Usługi.
 2. Reklamację należy przesłać na adres: stowarzyszenie@toys.pl lub na adres siedziby Usługodawcy: Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa.
 3. Reklamacje bez wskazania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Uwagi końcowe

§8 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 czerwca 2022 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu:
  1. ze względu na konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
  2. na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść Regulaminu),
  3. wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  4. ze względu na konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu,
  5. ze względu na zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com