Statut stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

ARTYKUŁ 1

Nazwa stowarzyszenia
Nazwa stowarzyszenia brzmi „Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association”.

ROZDZIAŁ II – Członkowie

ARTYKUŁ 5

Członkostwo
§1 Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających.
§2 Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia (zwanym dalej członkiem) może być osoba fizyczna, w tym również cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i uzyskała list polecający od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji zabawek lub artykułów dziecięcych.
§3 Przyjęcie do stowarzyszenia następuje na mocy uchwały zarządu, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka i listu polecającego, którego wzór określi zarząd w drodze uchwały.
§4 Uzyskanie członkostwa następuje po opłaceniu wpisowego i wpisie na listę członków stowarzyszenia.
§5 Listę członków stowarzyszenia prowadzi zarząd.
§6 Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia założyciele stają się jego członkami. Założyciele pod rygorem utraty członkostwa są zobowiązani przedłożyć zarządowi list polecający w terminie jednego roku od dnia rejestracji stowarzyszenia.
§7 Od odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydatowi na członka przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania członków. Decyzja walnego zebrania członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ III – Prawa i obowiązki członków

ARTYKUŁ 8

Prawa członków
§1 Bierne i czynne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.
§2 Członek ma prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach stowarzyszenia,

b) zgłaszać wnioski i zapytania do organów stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia,

c) posiadać legitymację stowarzyszenia i nosić odznaki stowarzyszenia,

d) korzystać z rekomendacji i opieki stowarzyszenia w swej działalności,

e) korzystać z lokali stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV – Organy stowarzyszenia

ARTYKUŁ 10

Organy stowarzyszenia
§1 Organami stowarzyszenia są:
a) walne zebranie członków,

b) zarząd,

c) rada nadzorcza.

ROZDZIAŁ V – Opłaty i składki

ARTYKUŁ 18

Składki i wpisowe
§1 Wysokość składek na dany rok i wpisowego ustala walne zebranie członków.
§2 Składki opłacane są jednorazowo bądź w ratach, w terminie ustalonym przez zarząd.
§3 Zarząd może zwolnić członka stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia – gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka.

ROZDZIAŁ VI – Reprezentacja i majątek

ARTYKUŁ 19

Reprezentacja
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu stowarzyszenia.
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jeden członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VII – Pozstanowienia końcowe

ARTYKUŁ 21

Zmiana statutu
§1 Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów.
§2 Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić zarząd lub grupa złożona z 1/4 członków stowarzyszenia.

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com